Sinter

Sinter Brzdové Destičky Sram (code, Guide) Green (73-013-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Sram (code, Guide) Red (73-013-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Sram (g2, Guide, Elixir Trail) Black (73-008-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Sram (g2, Guide, Elixir Trail) Blue (73-008-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Sram (g2, Guide, Elixir Trail) Green (73-008-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Sram (g2, Guide, Elixir Trail) Red (73-008-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Sram (level, Elixir, Db) Black (73-006-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Sram (level, Elixir, Db) Blue (73-006-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Sram (level, Elixir, Db) Green (73-006-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Sram (level, Elixir, Db) Red (73-006-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Sram (level, Road) Green (73-017-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano K Type Black (73-018-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano K Type Blue (73-018-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano K Type Green (73-018-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano K Type Red (73-018-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Sram (code, Guide) Black (73-013-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano B Type Blue (73-002-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano B Type Green (73-002-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Hope Red (73-016-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Shimano B Type Red (73-002-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Hope Red (73-020-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Shimano D Type Black (73-003-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Magura Black (73-012-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano D Type Blue (73-003-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Magura Blue (73-012-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano D Type Green (73-003-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Magura / Campagnolo Green (73-009-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano D Type Red (73-003-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Magura / Campagnolo Red (73-009-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Shimano G Type Black (73-004-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Magura Green (73-012-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano G Type Blue (73-004-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Magura Mt5 – 7 Black (73-021-080-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano G Type Green (73-004-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Magura Mt5 – 7 Blue (73-021-034-8)
Sinter Brzdové Destičky Shimano G Type Red (73-004-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Magura Mt5 – 7 Green (73-021-063-8)
Sinter Brzdové Destičky Magura Mt5 – 7 Red (73-021-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Magura Red (73-012-041-0)
Sinter Brzdové Destičky Shimano A Type Red (73-001-041-0)

Top